May 24 @ 15:30
15:30 — 15:35 (5′)

Plenum

 Program Day 2