May 23 @ 13:00
13:00 — 13:40 (40′)

Plenum

 Program Day 1