May 24 @ 08:00
08:00 — 08:20 (20′)

Plenum

 Program Day 2