May 24 @ 10:30
10:30 — 11:00 (30′)

Plenum

 Program Day 2