May 24 @ 08:20
08:20 — 08:50 (30′)

Plenum

 Program Day 2